شادترین دانشجویان انگلستان

اخبار دانشگاه های انگلستان

SI-UK اخبار به روز دانشگاه های انگلستان و

شادترین دانشجویان انگلستان

13 June 2017

از شادترین دانشجویان انگلستان شناخته شدند Belfast دانشجویان دانشگاه 

:از دیگر دانشگاه های انگلستان که میزان رضایت دانشجویان از دانشگاه بیش از ۹۴ ٪ است عبارتند از

 Brighton

Coventry

Wolverhampton

Swansea

SI-UK  ترتیب مشاوره رایگان خود در دفتر لندن و یا منچستر 

 

 لیست دانشگاه های برتر انگلستان از لحاظ رضایت دانشجویان

 1. Belfast
 2. Brighton
 3. Coventry 
 4. Wolverhampton
 5. Swansea
 6. Leeds
 7. Aberystwyth
 8. Birmingham
 9. Bristol
خدمات ما سریع و قابل اعتماد میباشد با مشاوره رایگان شانس خود را در پذیرش از دانشگاههای برتر انگلستان بالا ببرید
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

 • Study at Glasgow
 • Study at Kent
 • Study at Oxford
 • Study at UEA
 • Study at LSE
 • Study at Liverpool