دانشگاه های برتر انگلستان بر اساس رضایت دانشجویان

اخبار دانشگاه های بریتانیا

SI-UK اخبار به روز دانشگاه های بریتانیا و

دانشگاه های برتر انگلستان بر اساس رضایت دانشجویان

21 August 2017

 University of Buckingham

 University of St Andrews 

 Royal Veterinary College

این رتبه بندی بر اساس کیفیت آموزش ،سطح خدمات و سرویس دانشگاه و کارکنان و میزان یادگیری دانشجویان میباشد

ترتیب مشاوره رایگان  خود در دفاتر لندن و یا منچستر

  دانشگاه های برتر انگلستان بر اساس بالا بودن میزان رضایت دانشجویان

 

      University of Buckingham ۹۴٪

      Royal Veterinary College ۹۴٪

      University of St Andrews ۹۴٪

      Harper Adams University ۹۳٪

      London Institute of Banking and Finance ۹۲٪

      Loughborough University ۹۲٪

      St Mary's University College, Belfast ۹۲٪

      Aberystwyth University ۹۱٪

      Lancaster University ۹۱٪

      Leeds College of Art ۹۱٪

خدمات ما سریع و قابل اعتماد میباشد با مشاوره رایگان شانس خود را در پذیرش از دانشگاههای برتر انگلستان بالا ببرید
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool