Bellerbys Brighton دوره های جدید دانشگاه

اخبار دانشگاه های بریتانیا

SI-UK اخبار به روز دانشگاه های بریتانیا با

Bellerbys Brighton دوره های جدید دانشگاه

1 August 2017

 دوره های پزشکی جدید ارائه میکند Bellerbys College Brighton

  برای دانشجویان پذیرفته شده الزامیست BMBS مصاحبه

را نیز انجام دهند A-levels دانشجویان پذیرفته شده میتوانند مطالعات 

استفاده کنند UCAS process دانشجویان برای ثبت نام میتوانند از خدمات 

همچنین دانشجویان میتوانند از دوره های تخصصی پزشکی نیز بهره مند شوند

SI-UK ترتیب مشاوره رایگان خود در دفتر لندن و یا منچستر 

خدمات ما سریع و قابل اعتماد میباشد با مشاوره رایگان شانس خود را در پذیرش از دانشگاههای برتر انگلستان بالا ببرید
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool