Bellerbys Brighton دوره های جدید دانشگاه

1 August 2017

 دوره های پزشکی جدید ارائه میکند Bellerbys College Brighton

  برای دانشجویان پذیرفته شده الزامیست BMBS مصاحبه

را نیز انجام دهند A-levels دانشجویان پذیرفته شده میتوانند مطالعات 

استفاده کنند UCAS process دانشجویان برای ثبت نام میتوانند از خدمات 

همچنین دانشجویان میتوانند از دوره های تخصصی پزشکی نیز بهره مند شوند

SI-UK ترتیب مشاوره رایگان خود در دفتر لندن و یا منچستر 

خدمات SI-UK سریع، قابل اعتماد و کارآمد است.مشاورین مجرب من با همکاری با دانشگاه های انگلستان می توانند با مشاوره تحصیلی ، به شما در دریافت پیشنهاد تحصیلی از یکی از دانشگاه های مورد علاقه تان یاری کنند.

Carla Termini International Business Economics at City University

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool
  • Study at University of Birmingham