آموزش چارچوب جامع ۲۰۱۸

آموزش چارچوب جامع ۲۰۱۸

اطلاعات بیشتر درباره آموزش چارچوب جامع ۲۰۱۸ دانشگاه های انگلستان

 آموزش چارچوب جامع ۲۰۱۸

 چارچوب تعالی تدریس چیست؟

چارچوب تعالی تدریس نوعی رتبه بندی است که توسط دولت انگلیس در سال ۲۰۱۷ معرفی شده است که بر روی موسسات آموزش عالی و بهبود تدریس کیفیت در سطح مقطع کارشناسی تمرکز دارد. دانشگاه ها و کالج ها می توانند رتبه های طلا، نقره، برنز و یا موقت را بدست آورند و هدف از این ارزیابی کمک به دانشجویان در انتخاب محل تحصیل در انگلستان است

 چیست؟ TEF رتبه بندی  

رتبه طلا: این موسسه ارائه آموزش عالی و بالاترین کیفیت را دارد -
 رتبه نقره: این موسسه ارائه آموزش با کیفیت بالا و کنترل کیفیت ملی برای یادگیری است -
 رتبه برنز: این موسسه ارائه آموزش با کنترل کیفیت ملی برای یادگیری را دارد -
  شرکت کرده ولی هنوز ارزیابی نشده استTEF رتبه موقت: این موسسه در - 

 

  :معیارهای اندازه گیری عبارتند از

کمیته مستقل از کارشناسان ،هر دانشگاه یا کالج را بر مبنای اطلاعات کتبی و شواهد ارزیابی می کنند

رضایت دانشجو -
نرخ ادامه -
نرخ اشتغال -
پشتیبانی علمی -

بعنوان راهنما برای دانشگاه ها و دانشجویان میباشد TEF 

 آموزش تعالی تدریس ۲۰۱۸

دانشگاه های انگلستان با رتبه طلا

 تحصیل در انگلستان

If you are interested in applying to study at any of the above UK universities, arrange a free consultation with SI-UK in London or Manchester today. Our friendly, international education consultants can help you decide what to study and where.

کسب اطلاعات بیشتر درمورد دانشگاه های فوق با مشاوره رایگان در یکی از دفاتر ما در انگلستان و یا منچستر

خدمات ما سریع و قابل اعتماد میباشد با مشاوره رایگان شانس خود را در پذیرش از دانشگاههای برتر انگلستان بالا ببرید
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool