مدرن ترین دانشگاه انگلستان UWL  دانشگاه

اخبار دانشگاه های بریتانیا

SI-UK اخبار به روز دانشگاه های بریتانیا و

مدرن ترین دانشگاه انگلستان UWL دانشگاه

25 August 2017

. مدرترین دانشگاه انگلستان شناخته شد University of West London

.میزان درصد رضایت دانشجویان از این دانشگاه بیش از ۸۵٪ میباشد

:میگوید  UWL در مورد دانشگاه Peter John پروفسور 

من خوشحالم که طی نظرسنجی ملی دانشجویان، دانشگاه ما بالاترین میزان رضایت دانشجویان را در بریتانیا دارد و یکی از مدرن ترین مرکز آموزشی در انگلستان میباشد

 : بر اساس رتبه بندی بین المللی عبارتند از UWL بازدهی برتر دانشگاه   

 دوازهمین دانشگاه  برتر در لندن در زمینه آموزش -
 سومین دانشگاه در لندن در زمینه فرصت های آموزشی -
 هشتمین دانشگاه در لندن در زمینه ارزیابی و بازخورد -
 دوازدهمین دانشگاه در لندن در زمینه پشتیبانی علمی -
 سومین دانشگاه در لندن در زمینه آموزش -
 سیزدهیمن دانشگاه در لندن در زمینه منابع یادگیری -
 برترین دانشگاه مدرن لندن در زمینه مدیریت و سازماندهی -
 Student Voice برترین دانشگاه برای -
 برترین دانشگاه برای اتحادیه دانشجویی در انگلستان -

 

ترتیب مشاوره رایگان  خود در دفاتر لندن و یا منچستر

 

خدمات ما سریع و قابل اعتماد میباشد با مشاوره رایگان شانس خود را در پذیرش از دانشگاههای برتر انگلستان بالا ببرید
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool