INTO راه اندازی  توسعه بین المللی

اخبار دانشگاه های بریتانیا

SI-UK اخبار به روز دانشگاه های بریتانیا با

INTO راه اندازی توسعه بین المللی

23 January 2018

 رشته مطالعات توسعه ۱ ساله ارائه میکند  INTO

 برگزار میشود  University of East Anglia این دوره ها در 

  آغاز  کرد INTO طرح توسعه بین المللی سال جدیدی را با همکاری

این دوره ها دانشجویان را برای ورود به سال دوم دوره های کارشناسی ارشد  و زبان انگلیسی برای توسعه بین المللی آماده میکند 

:پس از اتمام دوره های پایه ، دانش آموزان می توانند در یکی از دوره های زیر ادامه تحصیل کنند

کارشناسی توسعه بین المللی - 
 کارشناسی توسعه بین المللی و محیط زیست -
 کارشناسی توسعه بین المللی با انسان شناسی -
 کارشناسی توسعه بین المللی با اقتصاد -
 کارشناسی توسعه بین المللی با سیاست -
 کارشناسی رسانه ها و توسعه بین المللی -

INTO تحصیل در

 رتبه ۱۲ را برای مطالعات توسعه در انگلستان دارد  UEA’s School of International Development

ترتیب مشاوره رایگان خود هم اکنون

 

خدمات ما سریع و قابل اعتماد میباشد با مشاوره رایگان شانس خود را در پذیرش از دانشگاههای برتر انگلستان بالا ببرید
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool