SI-UK آماده شدن برای ورود به دانشگاه های انگلستان با خدمات پاکسازی

اخبار دانشگاه های بریتانیا

SI-UK اخبار به روز دانشگاه های بریتانیا با

SI-UK آماده شدن برای ورود به دانشگاه های انگلستان با خدمات پاکسازی

17 August 2016

 

اگر هنوز هیچ پیشنهادی از سوی دانشگاه های انگلستان دریافت نکردید با استفاده از سرویس پاکسازی خدمات پذیرش دانشگاه ها و کالج میتوانید در یکی از دانشگاه های انگلستان تحصیل کنید

:افرادی میتوانند از خدمات پاکسازی استفاده کنند که

 هیچ پیشنهادی از دانشگاه های انگلستان دریافت نکرده اند - 
 عدم کسب نمرات بالا در آزمون و واجد شرایط نبودن برای ورود به دانشگاه -
درخواست بعد از آخرین مهلت ثبت نام دانشگاه ها -

 میتوانید فرصت تحصیل در یکی از دانشگاه های انگلستان را داشته باشید SI-UK با مشاوره 

ترتیب مشاوره رایگان برای خدمات پاکسازی

خدمات ما سریع و قابل اعتماد میباشد با مشاوره رایگان شانس خود را در پذیرش از دانشگاههای برتر انگلستان بالا ببرید
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool