دانشگاه لیدز نامزد یکی از دانشگاههای برتر در رشته بازرگانی

اخبار دانشگاه های بریتانیا

SI-UK اخبار به روز دانشگاه های بریتانیا با

دانشگاه لیدز نامزد یکی از دانشگاههای برتر در رشته بازرگانی

12 October 2016

در سال ۲۰۱۶دانشگاه لیدز در آموزش عالی تایمز نامزد دانشگاه برتر بازرگانی در انگلستان شد

همچنین دانشگاه لیدز درسال ۲۰۱۷ نیز در لیست آموزش عالی تایمز و آموزش ساندی جزء دانشگاه های برتر انگلستان قرار دارد

 در لیست دانشگاه برتر در رشته مدیریت مالی و حسابداری قرار دارد undergraduate level دانشگاه لیدز در 

   از جمله دانشگاه های برتر در رشته حسابداری و مالی میباشد postgraduate level همچنین این دانشگاه در 

دانشگاه لیدز بر طبق رتبه بندی دانشگاه ها،دومین دانشگاه برتر در جهان و اولین دانشگاه برتر برتیانیا در رشته بازرگانی میباشد

 نیز به این دانشگاه تعلق دارد "University of the Year" جایزه

 ،را دارید Leeds اگر قصد تحصیل در دانشگاه 

ترتیب مشاوره رایگان  خود همین امروز

خدمات ما سریع و قابل اعتماد میباشد با مشاوره رایگان شانس خود را در پذیرش از دانشگاههای برتر انگلستان بالا ببرید
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool