UK کم هزینه ترین دانشگاه Keele دانشگاه

اخبار دانشگاه های بریتانیا

SI-UK اخبار به روز دانشگاه های بریتانیا با

UK کم هزینه ترین دانشگاه Keele دانشگاه

12 July 2017

کم هزینه ترین دانشگاه انگلستان میباشد Keele University

در لیست دانشگاه های برتر انگلستان قرار داشت Keele در سال ۲۰۱۶ دانشگاه 

:از دیگر دانشگاه های برتر و کم هرینه انگلستان عبارتند از

Dundee

Loughborough

Essex

Queen Mary 

دانشجویان میتوانند از امکانات ورزشی ،حمل و نقل و سینما و تغدیه برخوردار شوند

SI-UK ترتیب مشاوره رایگان خود در دفتر لندن و یا منچستر 

خدمات ما سریع و قابل اعتماد میباشد با مشاوره رایگان شانس خود را در پذیرش از دانشگاههای برتر انگلستان بالا ببرید
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool