UK کم هزینه ترین دانشگاه Keele دانشگاه

اخبار دانشگاه های بریتانیا

SI-UK اخبار به روز دانشگاه های بریتانیا و

UK کم هزینه ترین دانشگاه Keele دانشگاه

12 July 2017

کم هزینه ترین دانشگاه انگلستان میباشد Keele University

در لیست دانشگاه های برتر انگلستان قرار داشت Keele در سال ۲۰۱۶ دانشگاه 

:از دیگر دانشگاه های برتر و کم هرینه انگلستان عبارتند از

Dundee

Loughborough

Essex

Queen Mary 

دانشجویان میتوانند از امکانات ورزشی ،حمل و نقل و سینما و تغدیه برخوردار شوند

SI-UK ترتیب مشاوره رایگان خود در دفتر لندن و یا منچستر 

خدمات ما سریع و قابل اعتماد میباشد با مشاوره رایگان شانس خود را در پذیرش از دانشگاههای برتر انگلستان بالا ببرید
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool