برترین دانشگاه های انگلستان Cambridge و Oxford

اخبار دانشگاه های بریتانیا

SI-UK اخبار به روز دانشگاه های بریتانیا و

برترین دانشگاه های انگلستان Cambridge و Oxford

21 June 2017

برترین دانشگاه های انگلستان برای سال ۲۰۱۷ معرفی شدند Oxford و Cambridge

:از دیگر دانشگاه های برتر انگلستان عبارتند از

 University College London

 Imperial College London

 London School of Economics 

SI-UK  ترتیب مشاوره رایگان خود در دفتر لندن و یا منچستر 

 

خدمات ما سریع و قابل اعتماد میباشد با مشاوره رایگان شانس خود را در پذیرش از دانشگاههای برتر انگلستان بالا ببرید
Carla Termini
International Business Economics at City University

Read more testimonials

  • Study at University of Glasgow
  • Study at University of Kent
  • Study at University of Oxford
  • Study at University of East Anglia
  • Study at London School of Economics
  • Study at University of Liverpool